Pénzügyi intézmények részére

 

 

Ezen az oldalon pénzügyi intézményi partnereink minden fontos tudnivalót megtalálnak az Alapítvány kezességével, az igénylés folyamatával, a beváltással és termékeinkkel kapcsolatban.

 

 
Kezesség jellemzői

Az Alapítvány kezességének általános szabályait a mindenkor hatályos Üzletszabályzat és az annak mellékletét képező Hirdetmény tartalmazza.

Az intézményi kezesség a banki hitelek és más pénzügyi termékek fedezetének egyik típusa.
Amennyiben a pénzügyi intézmény a hiteligénylés során több fedezetet kér az ügyféltől vagy tárgyi fedezet helyett intézményi garantőrt kíván bevonni, vagy a vállalkozás dönt úgy, hogy saját fedezetein túl intézményi kezest is igénybe szeretne venni, lehetőség van az Alapítvány készfizető kezességét is bevonni a fedezetek sorába, ezáltal segítve a vállalkozás hitelhez jutását. A kezesség a pénzügyi intézmények kockázatát csökkenti azáltal, hogy a hitelt nem törlesztő ügyfél esetén az Alapítvány kifizeti a banknak az ügyfél fennálló fizetési kötelezettségének legfeljebb 80 százalékát. Amellett, hogy az Alapítvány fizet a vállalt arányban a hitelintézet felé, a vállalkozásnak is helyt kell állnia a hitel mögé bevont fedezeteivel.
Jogi formája készfizető kezesség.
A kezesség bevonása a pénzügyi intézmények tőkemegfelelésére pozitívan hat, hiszen kezesség mögött legtöbb esetben 85 százalékos mértékű állami viszontgarancia áll.
A kezesség támogatást jelent a vállalkozások számára, amennyiben állami viszontgarancia mellett kedvezményes díjon történik a kezességvállalás.
A kezességvállalás felső határa a kezességgel biztosított szerződés összegének 80 százaléka, de legfeljebb 2,5 millió euró vállalkozásonként. Krízis Agrárgarancia Program esetén a szerződés összegének 90 százaléka, de legfeljebb 5 millió euró vállalkozásonként. Az alapítványi kezesség visszterhes kötelezettségvállalás. Az Alapítvány pénzügyi intézet felé történő teljesítésekor a vállalkozással szembeni pénzügyi intézményi követelés kockázatvállalással arányos része az Alapítványra száll át.

Kezesség igénylése

A kezesség igénylését a finanszírozó pénzügyi intézmény kezdeményezi, a vállalkozás az igénylés során nem kerül kapcsolatba az Alapítvánnyal.
A pénzügyi intézmény a PartnerWeb rendszerben történő rögzítéssel terjeszti elő kezességi igényét, a kölcsön folyósítását, a bankgarancia nyilatkozat kiadását, a faktoring szerződés esetén az első számla megelőlegezését, illetve a lízingtárgy birtokbaadását megelőző időpontban.

A kezességi kérelemhez szükséges Igénylő lap kötelező mellékletei:

 • Vállalkozás nyilatkozata
 • Azonosítási nyilatkozat
 • Kezességi Általános Szerződési Feltételek
 • a kezességgel biztosítandó szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező biztosítéki szerződésekkel együtt
 • NAV adóigazolás, amennyiben nem szerepel az ügyfél a NAV köztartozásmentes adózói listán átütemezett, illetve részletfizetéssel érintett adótartozás estén az átütemezésre, illetve részletfizetésre vonatkozó határozat, illetve megállapodás
 • „NYILATKOZAT – az igénybe vett állami támogatásokkal összefüggésben a Magyar Államkincstár előtti eljáráshoz"
 • Amennyiben a kezességgel biztosítandó ügylethez vissza nem térítendő támogatás kapcsolódik úgy a támogatási határozat vagy támogatási szerződés másolati példánya
 • Magas kockázati besorolású ügyletek esetén, továbbá amennyiben a kezességgel biztosítandó összeg eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft-ot, a pénzügyi intézménynek a vállalkozást és az ügyletet részletesen bemutató előterjesztése

A nyomtatványok a letölthető dokumentumok között elérhetőek.

Az új agrárcélú ügyletekhez a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet (az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról), illetve a 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról) költségvetési díjtámogatást biztosít, amelynek igénybevételéhez MÁK ügyfél azonosítóra van szüksége a vállalkozásoknak. 2019. április 1. után azon vállalkozásoknak, akik nem rendelkeznek még MÁK ügyfélazonosítóval és a díjtámogatás igénybe kívánják venni, a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatalnál szükséges regisztrálniuk. A regisztrációról részleteket a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon találhatnak.

A kezességi kérelem elfogadása és jóváhagyása esetén az Alapítvány Kezességi levelet bocsát ki, melyet megküld a pénzügyi intézménynek a PartnerWeb rendszeren keresztül.

A Kezességi levél tartalmazza a kezességgel biztosított szerződés lényeges adatait, továbbá mellékletét képezi:

 • a szerződést biztosító fedezetek főbb adatai;
 • a kezességi igény feltételhez kötött elfogadása esetén Feltételközlő Lap;
 • kezességvállalásért fizetendő díjat tartalmazó számla.

A vállalkozás számára megküldésre kerül e-mailen keresztül a támogatástartalom igazolás, a COSME tájékoztató.

Támogatástartalom igazolás kiállítására abban az esetben kerül sor, ha az ügylet valamely támogatási kategóriába sorolható, és az Alapítvány kedvezményes díjon nyújtotta a kezességet. A dokumentumon szerepel az igénybevett kezesség támogatástartalma és jogcíme. A vállalkozás köteles 10 évig megőrizni az igazolást és a támogatási jogszabályoknak megfelelően további támogatások igénybevételekor információt szolgáltatni erről (három év viszonylatában agrár de minimis, mezőgazdasági csoportmentességi, halászati de minimis és de minimis támogatás esetén).

Mely vállalkozásoknak igényelhető a kezesség?

Olyan belföldi, a KKV törvény alapján mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások esetén, amelyek mezőgazdasági tevékenységet folyatnak, vagy tevékenységük vidéki térséghez kapcsolódik.

Agrárcélú ügylet: elsődleges mezőgazdasági termelőkön túl az úgynevezett agrobiznisz vállalkozások esetében (pl: élelmiszeripar, vetőmag- és takarmányelőállítás, műtrágyagyártás, mezőgazdasági gépgyártás- és kölcsönzés) is igényelhető az Alapítvány kezessége.

Vidékfejlesztési célú ügylet: az Alapítvány minden olyan tevékenységet vidékfejlesztési tevékenységnek tekint, amely – a vállalkozás székhelye, telephelye alapján, szállítók, vevők, munkavállalók, tulajdonosok révén, vagy egyéb módon – vidéki térséghez kapcsolódik. Vidéki térség: Magyarország egész területe Budapest és a megyei jogú városok kivételével.

Az agrárcélú ügyletek díjai és kezességvállalási feltételei az Alapítvány agrár irányultságának megfelelően kedvezőbbek, mint a vidékfejlesztési hitelcéllal rendelkező ügyleteké. Az ügyletek agrárcélú / vidékfejlesztés célú besorolása a hitel célja szerinti TEÁOR kód alapján történik. Az agrárcélú tevékenységek felsorolását az AVHGA Üzletszabályzatának 2. számú melléklete tartalmazza, minden ezen kívül eső TEÁOR minősül vidékfejlesztési célúnak.

A kezességet igénylő vállalkozásnak nem állhat fenn más kezességvállaló intézménynél, pénzügyi intézménynél, illetve a központi költségvetés felé beváltott kezességből eredő tartozása.

Milyen ügyletekhez kérhető a kezesség?

Az Alapítvány az alábbi ügyletek mögé adhatja készfizető kezességét:

 • hitel, kölcsön, hitelkeret, többcélú hitelkeret
 • garancia, garanciakeret
 • faktoring
 • pénzügyi lízing

A finanszírozási szerződések futamidejének legalább 91 napnak kell lennie, de nem haladhatja meg a 25 évet, faktoring ügylet esetében a szerződés időtartama minimum 1 év, maximum 3 év lehet. A szerződésekhez nem kapcsolódhat állami kezesség, vagy más kezességvállaló intézmény biztosítéka.

Ügymenet

Ha egy vállalkozó úgy dönt, hogy hitelre, bankgaranciára, lízingre vagy faktoring finanszírozásra van szüksége, felkeresi a pénzügyi intézményt igényével, ahol a szokásos folyamat során eldöntik, hogy jogosult-e a finanszírozási ügyletre vagy sem. Ha jogosult, a finanszírozó intézmény eldönti, hogy kér-e a felajánlottakon kívül további fedezetet az ügyféltől. Arra is van lehetőség, hogy az ügyfél a kérelem során előre jelezze az ügyintézőnek, hogy szeretné igényelni az Alapítvány készfizető kezességét. Az Alapítvány jellemzően a teljes tőke 80%-ra vállalhat kezességet. Az igénylési folyamat során a vállalkozásnak fel kell hatalmaznia a pénzügyi intézményt arra, hogy adatait a szerződés futamideje alatt az Alapítványnak átadja, valamint felmentést kell adnia a banktitok alól.
Az ügyfél a pénzügyi intézményhez nyújtja be finanszírozási igényét, a vállalkozás közvetlenül nincs kapcsolatban az Alapítvánnyal. Az ügyintézést a pénzügyi intézmények látják el.

A kezességi kérelmet a pénzügyi intézmény elektronikus úton igényli, az elektronikus aláírással ellátott Igénylő Lap és mellékletei másolatának PartnerWeben történő benyújtásával.

A kezességi igény elbírálásának határideje 1-8 munkanap terméktől és a kezességgel biztosított összegtől függően. A hiányos dokumentációval vagy helytelen adatokkal beküldött ügyletek esetén hiánypótlásra kerül sor, amely hiánypótlási idővel a bírálat határideje meghosszabbodik.

A bírálat során az Alapítvány is megvizsgálja a vállalkozás adatait, pénzügyi mutatóit stb., és döntést hoz arról, hogy

 • a hitelintézet által kért arányban vállalja a kezességet vagy
 • hitelintézet által kért aránynál kisebb mértékű kezességet ítél meg vagy
 • a finanszírozási ügylet kizáró okok miatt vagy a túlzott mértékű kockázat miatt nem biztosítható kezességgel.

Valamint döntés születik arról is, hogy mely díj és támogatási kategóriában vállalja az Alapítvány a kezességet.
A kezességi levelet és mellékleteit elektronikus úton kézbesíti az Alapítvány. A PartnerWeben az ügylet elbírálása után az ügyletdokumentumok között megjelenik, PDF formátumban letölthetővé válik a kezesi levél és a mellékletei is.

Milyen díjakon vállal az Alapítvány kezességet?

A vállalkozás által fizetendő díj négyféle lehet:

 • állami támogatásként nyújtott kedvezményes díj,
  • költségvetési díjtámogatással
  • költségvetési díjtámogatás nélkül
 • COSME kezességi díj,
 • piaci díj.

Az, hogy egy vállalkozás az alacsonyabb kedvezményes vagy a magasabb piaci díjat fizeti, az elsősorban annak függvénye, hogy az európai uniós versenyjogi szabályok alapján van-e lehetősége a vállalkozásnak támogatást igénybe vennie.
A költségvetési díjtámogatásra való jogosultságot jogszabályok alapján vizsgálja az Alapítvány.
A COSME viszontgarancia melletti kezességet az Alapítvány akkor adhatja, ha a vállalkozás megfelel a COSME Program feltételrendszerének, melyeket az Üzletszabályzat COSME melléklete tartalmaz.
Az aktuális díjakat az Alapítvány Üzletszabályzatának mellékletét képző Hirdetmény tartalmazza. A hatályos Üzletszabályzatot a letölthető dokumentumok között megtekintheti.

Kezesség, mint állami támogatás

Az alapítványi kezesség az uniós jogszabályok alapján állami támogatásnak minősül a költségvetési viszontgarancia miatt abban az esetben, ha a kezességvállalás az Európai Bizottság által jóváhagyott számítási módszertan szerint kalkulált piaci kezességi díjnál alacsonyabb díjon történik.
Állami támogatásnak minősülő kezességvállalás esetében a kezességvállalásért feltételesen fizetendő piaci díj és a ténylegesen fizetendő díj jelenértékének különbözete a támogatástartalomban testesül meg.
A támogatástartalom összege nem tényleges készpénzkifizetésben jelenik meg a vállalkozó számára, hanem azt az előnyt foglalja magában, hogy a vállalkozó az alapítványi kezességgel hozzájutott a hitelhez (garanciához, pénzügyi lízinghez, faktoringhoz) és a kezességvállalásért a piaci kezességi díjnál alacsonyabb díjat fizetett.

Az alapítványi kezesség kategóriái

Az Alapítvány az alábbi kezességi kategóriákban nyújt kezességet:
I. Állami támogatásnak minősülő kezesség:
Az Alapítvány által kedvezményes kezességi díjon nyújtott, állami viszontgaranciával biztosított kezesség. Ebben az esetben alkalmazza az Alapítvány a Hirdetmény szerinti kedvezményes kezességi díjakat.
A támogatás mértékét a piaci kezességi díj és a ténylegesen fizetendő kezességi díj különbözete határozza meg. Az Alapítvány minden támogatásnak minősülő kezesség esetén támogatástartalom igazolást bocsát ki a vállalkozás számára, amelyet e-mailen küldünk az ügyfélnek.
Ezen a kategórián belül a díj eltérhet attól függően is, hogy jogszabály alapján adható-e hozzá költségvetési díjtámogatás vagy nem.

II. Állami támogatásnak nem minősülő kezesség:
COSME viszontgarancia melletti kezesség:
A COSME viszontgaranciát az Európai Beruházási Alap (EBA) biztosítja. A COSME program 50%-os vagy bizonyos esetekben 80%-os mértékű viszontgaranciát biztosít az Alapítvány kezességvállalása mögé. Fő előnye, hogy – szemben a magyar költségvetési viszontgaranciával – nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak. Így azok a vállalkozások is kedvező – a piaci díjnál alacsonyabb – díjon kaphatnak kezességet, amelyek támogatási korlátba ütköznek.

A COSME viszontgaranciáról bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://avhga.hu/cosme-garancia/

Piaci kezesség:
Állami támogatásként nem nyújtható kezesség.
A kezességi kérelmek bírálata során az Alapítvány munkatársai a kérelmet mindig a vállalkozás számra elérhető legkedvezőbb díjkategóriába sorolják.

Agrár Széchenyi Kártya

Az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági szektorban tevékenykedő vállalkozások részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció. Előnyei:

 • kedvező feltételek,
 • akár ingatlanfedezet nélküli kezességvállalás összeghatártól függően,
 • gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
 • az Agrárminisztérium kamattámogatást és kezességi díjtámogatást biztosít,
 • további támogatást tartalmaz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott kedvezményes kezességi díj,
 • használható átutalásra, illetve készpénzfelvételre és bankkártyás vásárlásra is.

Kik vehetik igénybe?

Az Agrár Széchenyi Kártyát minden olyan mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdő-, vad- és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, vízi társulat, víziközmű társulat, erdőbirtokossági társulat, mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdaságának tagja igényelheti, amely legalább egy éve (25 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik. A fiatal mezőgazdasági termelők esetében nem szükséges a gazdasági múlt. Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozás rendelkezzen az MÁK-tól kapott ügyfél-azonosító számmal, ne legyen lejárt köztartozása, ill. hiteltartozása. A további részletes feltételeket az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció Üzletszabályzata tartalmazza.

Mekkora összegű hitelt lehet igényelni?

Az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerete legalább 500 ezer Ft vagy 100 ezer forintonként növekvő, legfeljebb 200 millió Ft összeg lehet.

A hitel biztosítéka

A hitel biztosítéka 50 millió Ft hitelösszegig az előírt magánszemély készfizető kezességvállalása, melyen belül 25-50 millió Ft között a hitelnyújtó jogosult egyéb biztosítékot is bevonni, 50 millió Ft felett a hitelnyújtó és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által elfogadott egyéb fedezet (ingatlan vagy ingóság) bevonása is szükséges.

A hitel futamideje

A hitel futamideje egy, kettő vagy három év lehet.

Kamat és költségek

A hitelkeret megnyitásakor a hitelkeret nagyságától függő „bírálati díj" és a kezességi díj állami támogatáson felüli részének megfizetése esedékes. A „bírálati díj" minden induló költséget tartalmaz, egyéb (pl keretnyitási stb.) díjak nincsenek. A hitel futamideje alatt az igénybe vett (kihasznált) kölcsön összege után ügyleti kamatot ill. kezelési költséget kell fizetni. A hitel visszafizetése a futamidő végén, lejáratkor, egyösszegben esedékes.

Hol lehet igényelni?

Az Agrár Széchenyi Kártya igényléshez szükséges dokumentumokat a Regisztráló Szervezetek, azaz a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák, illetve a KAVOSZ Zrt. irodáiban lehet benyújtani. Az Agrár Széchenyi Kártyát forgalmazó hitelintézetek köre folyamatosan bővül, a naprakész információk a KAVOSZ Zrt. honlapján megtalálhatóak!

PartnerWeb

A pénzügyi intézmények korszerű online kezességigénylő rendszeren (PartnerWeb) keresztül tudják igényelni a kezességet az Alapítványtól, ahol gyorsan és egyszerűen nyomon tudják követni a kezesség igénylésének folyamatát.
A pénzügyi intézmények a kezességigénylést a PartnerWeb felületén keresztül kezdeményezik.
A kezességigénylő rendszerhez való csatlakozás részét képezi az Alapítvánnyal való partneri szerződéskötés folyamatának. A PartnerWeb rendszer csak az Alapítvány által kiállított, névre (hitelintézet) szóló tanúsítvánnyal érhető el, a hitelintézethez rendelt, és a hitelintézet által adminisztrált felhasználók számára.

Kezesség beváltása

A beváltásról

Amennyiben a finanszírozási ügylet kezességgel volt biztosítva, és a vállalkozás a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Alapítvány fizet a pénzügyi intézménynek az érvényesen létrejött kezességvállalás mértékének megfelelően. A vállalkozásnak is helyt kell állnia a hitelügylet mögé bevont fedezetekkel.

A kezesi helytállásra vonatkozó igény, a beváltási feltételek fennállása esetén

 • a szerződés szabályszerű felmondását, vagy
 • a szerződés végső lejáratát, vagy
 • a felszámolást elrendelő végzés közzétételét
 • követő 210-dik napig érvényesíthető.

Az Alapítvány helytállási kötelezettsége az általa vállalt, Üzletszabályzatban részletezettek szerinti fennálló tőketartozás. Amennyiben az alapítványi kezesség a kamatra is vonatkozik, úgy az ezen időpontban fennálló ügyleti kamattartozás együttes összegének (kezességgel biztosított összeg) a Kezességi Levélben meghatározott százalékáig, de legfeljebb az ott meghatározott tőke és kamat összegig terjed a helytállási kötelezettség.

A beváltás folyamatábrája