Az Alapítványról

Ezen az oldalon az érdeklődő vállalkozások minden fontos tudnivalót megtalálnak közérthetően az Alapítványról.

 

 
Tevékenység

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány feladata készfizető kezesség nyújtása olyan mikro-, kis- és középvállalkozóknak, amelyek mezőgazdasági területen működnek vagy tevékenységük a vidéki térséghez kapcsolódik.

Kezességvállalásunk elősegíti azon vállalkozások finanszírozását, amelyek nem rendelkeznek elegendő fedezettel, így hitelezésük, támogatásuk kockázatos a pénzügyi intézmények számára. Az agrár és vidéki kis- és középvállalkozások forráshoz jutását az Alapítvány kezességvállalása közvetett módon, járulékos formában tudja elősegíteni a fedezeti oldal erősítése révén.

Az Alapítvány tevékenységét hitelintézettel egyenértékű pénzügyi vállalkozásként, alapítványi formában végzi, amely forma egyedülálló a hazai finanszírozási szektorban. E kettősség biztosítja mind a vállalkozások, mind pedig a pénzügyi intézményi partnerek számára, hogy az Alapítvány maximálisan eleget tudjon tenni - a KKV szektor pénzügyi életképességének javítását célzó küldetésének.

Az alapítványi formának köszönhetően mindig az agrár és vidéki területen működő mikro-, kis- és középvállalkozások pénzügyi érdekeit tartjuk szem előtt. Az Alapítvány kockázatvállalási hajlandósága magas, és a vállalkozások forráshoz jutását kedvező kezességi díjak biztosításával tudja széles körben támogatni.

Hitelintézetekkel egyenértékű pénzügyi vállalkozás státuszunk biztosíték arra nézve, hogy a hitelintézetek a finanszírozási folyamat során kezességünket kedvező kockázati besorolás mellett vegyék figyelembe.

Az Alapítvány működését a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi.

A kezességnyújtás mellett különböző információs eszközökkel is segítjük a vállalkozásokat, főként pénzügyi kérdésekben. Garancia címmel a KKV finanszírozást, uniós és állami vissza nem térítendő támogatási és pályázati lehetőségeket, vállalkozói és a finanszírozási témához kapcsolódó szakmai interjúkat bemutató kiadványt terjesztünk agrárlapokon keresztül. Nyomtatott és online sajtóban, agrárkonferenciákon, valamint agrárkiállításokon ismertetjük a kezesség lehetőségét.

Története

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Magyarország első hitelgarancia intézményeként jött létre 1991-ben a PHARE program keretében. Az alapításban részt vállalt az Agrárminisztérium jogelődje, valamint öt pénzintézet:

 • Agrobank Rt.
 • Budapest Bank Rt.
 • Magyar Hitelbank Rt.
 • Mezőbank Rt.
 • Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Bankok, takarékszövetkezetek és egyéb pénzügyi intézmények (lízing és faktoring cégek, mikrofinanszírozók) jelentős része csatlakozott az Alapítványhoz, így szinte az összes hazai hitelintézet és számos pénzügyi vállalkozás ügyleteihez igénybe vehető a kezesség.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány pénzügyi vállalkozásként működik 2008. január 1. óta. A Magyar Nemzeti Bank jogelődje 2011-től engedélyezte hitelintézetekkel egyenértékű pénzügyi vállalkozásként való működésünket.

1998 óta a magyar állam teljes körű viszontgaranciát nyújt az Alapítvány által beváltott kezességek után. A viszontgarancia mértéke 85%.

Stratégiája
Az Alapítvány szolgáltatásainak kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások, különös tekintettel a mikrovállalkozásokra

A külső finanszírozáshoz való hozzáférés különösen a kisebb méretű és forrásigényű, felajánlható fedezetekkel nem rendelkező, nem kettős könyvvitelt vezető vállalkozások számára jelent nehézséget. Az Alapítvány ezért arra törekszik, hogy kezességvállalása az agrárágazaton belül elsősorban a mikrovállalkozások és a speciális jogi formában működő (mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdaságának tagja), kisebb méretű vállalkozások forráshoz jutását segítse elő. A mikrovállalkozói szegmens preferálása mellett a kis- és középvállalkozásnak minősülő, nagyobb méretű vállalkozások fejlesztéseinek segítése is szükséges a vállalkozások fejlődése, a hatékonyság javítása és a versenyképesség növelése érdekében. Az ágazat jelentős forrásigénye és speciális kockázatai miatt a likviditás és a stabil működés folyamatos biztosítása valamennyi agrárcégnél szükséges.

Az agrár- és a vidéki vállalkozások minél szélesebb körének elérése

Az agrárágazat sajátosságai és a hitelezés nehézségei miatt a kezességvállalás kulcsszerepet játszik a közvetlen és közvetett banki finanszírozásban. Az agrár- és az agrárterülethez közvetlenül kapcsolódó vidékfejlesztési célú működési kör továbbra is előtérben marad az Alapítvány tevékenységében. Az agrárágazat más ágazatoktól eltérő finanszírozási igényekkel bír, ezért az Alapítvány aktív szerepet kell, hogy betöltsön az ágazat finanszírozásában és a finanszírozás feltételeit javító intézkedések kezdeményezésében.

A kezességvállalásnak a vidéki gazdasági térben tevékenykedő, mezőgazdasághoz nem közvetlenül kötődő vállalkozásokra is ki kell terjednie, a vidéki életminőség javítása és a területi felzárkózás erősítése érdekében. Az a cél, hogy az alapítványi kezességet bármely, arra jogosult életképes agrár- és vidéki vállalkozás elérje, ismerje a finanszírozási lehetőségeket és hozzájusson – a szükséges kezességi intézményi háttér mellett – a megfelelő banki forrásokhoz.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások versenyképességének erősítése

A hazai élelmiszerellátás biztonságának megőrzése és a magyar élelmiszergazdaság nemzetközi versenyképességének javítása érdekében az Alapítvány kezességvállalásával segíti az agrár-, élelmiszeripari, élelmiszerkereskedelmi és más, az élelmiszergazdaságban tevékenykedő vállalkozások működését és fejlesztéseit. Az Alapítvány hozzájárul a vállalkozások likviditási helyzetét javító és a beruházásokat ösztönző kormányzati támogatási programok eredményes végrehajtásához, különös tekintettel a Vidékfejlesztési Programból támogatott fejlesztések megvalósítására. Ennek kiemelt területei az állattartó gazdaságok működésének stabilitása és beruházásaik segítése, az élelmiszeripar és a termelés hatékonyságának javítása, az öntözés fejlesztése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a fenntarthatósági szempontok iránti elköteleződés, valamint a digitális technológiák és a precíziós gazdálkodás alkalmazása. A beruházások révén a termelők kapacitásai bővülnek, az élelmiszeripari értékláncban a hazai hozzáadott érték emelkedik, korszerű termelési technológiák kerülnek alkalmazásra és magyar vállalkozások világpiaci pozíciói javulhatnak.

A generációváltás segítése

A gazdatársadalom elöregedése miatt a következő években a gazdaságok és a termelőeszközök átadásának felgyorsulása várható. A vállalkozások átvétele, az új tulajdonosok megjelenése és a korábbi kulcsemberek távozása finanszírozási szempontból magas kockázatot hordoz, amit gyakran csak az Alapítvány kezessége képes banki szempontból ellensúlyozni. Emiatt az Alapítvány részéről kiemelt szerepvállalás szükséges a generációváltáshoz kapcsolódó hitelfelvételekhez. A fiatal gazdák számának és arányának növekedése az ágazat jövője szempontjából meghatározó. Az általuk irányított vállalkozások esetén növekvő forrásigénnyel kell számolni a hosszútávú fejlesztési és növekedési terveikből, illetve a technológiai újításokra való nyitottságukból adódóan, amelyek elérése érdekében szükséges az Alapítvány fokozott szerepvállalása.

A vállalkozások támogatása

Az Alapítvány önálló, Alapító Okiratban megjelölt és üzletpolitikai célja, hogy a vállalkozások forráshoz jutását kedvező kezességi díjak biztosításával széles körben segítse. A támogató funkció ellátása megköveteli, hogy az Alapítvány díjfeltételeiben és más üzleti kondícióinak alakításában a támogatások optimalizálására törekedjen, és ne érvényesítsen piaci logikát. 

Amennyiben az ügyletekhez állami viszontgarancia kapcsolódik, kedvezményes díjú kezesség nyújtására csak az európai uniós állami támogatási szabályok alkalmazásával összhangban van lehetőség. A kezesség formailag az állami szerepvállalás és az alacsony díj miatt minősül támogatásnak, de a gyakorlatban az alapítványi vagyon, illetve hozadéka terhére történik a támogatás nyújtása.

Az alapítványi működési forma lehetővé teszi, hogy az Alapítvány állami támogatásnak nem minősülő módon kínáljon alacsony díj mellett kezességet, az állami viszontgarancia helyett más – európai uniós központi – viszontgarancia lehetőség igénybevétele mellett, vagy kivételesen viszontgarancia nélkül, a saját vagyona terhére. 

A vállalkozások számára kedvező díjak biztosítása érdekében az ügyletek egy részénél az állami viszontgaranciáról és a költségvetési díjtámogatásról való lemondás szükséges, amely a kockázatok növekedéséhez és az Alapítvány számviteli eredményének romlásához vezethet.

A Hpt.-ben előírt prudenciális szabályoknak megfelelő működés

Az Alapítvány alkalmazza a hitelintézetekre vonatkozó szavatoló tőkére és tőkemegfelelésre, kockázatok és befektetések korlátozására, az eszközök minősítésére, az irányítási rendszerre és kockázatkezelésre, valamint az irányításra és ellenőrzésre vonatkozó Hpt.-ben foglalt rendelkezéseket. A hitelintézetekkel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő feltételek teljesítéséhez szükséges erőforrásokat, személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani, a szabályozás által előírt tőkekövetelményt teljesíteni kell.

Az Alapítvány a hazai pénzügyi infrastruktúra rendszerébe jól beleilleszkedve, a hitelintézetek által elvárt minőségnek és sztenderdeknek megfelelő tevékenységet folytat. Arra kell törekedni, hogy az Alapítvány szolgáltatási színvonalát a hatékonysági követelmények mellett folyamatosan megőrizze, és a hitelintézeti és vállalkozói igényeknek megfelelően továbbfejlessze.

Az Alapítványnak olyan vagyongazdálkodást kell folytatnia, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott célja szerinti tevékenységét el tudja látni. Az alapítványi forma sajátosságaiból eredően az Alapítvány célja nem vagyongyarapítás, hanem az alapítványi cél – külső forrásoknak való kitettség nélküli – folyamatos, időkorlát nélküli megvalósítása.

Az Alapítvány működésének digitalizációja

Az Alapítvány törekszik arra, hogy tevékenységét hatékonyan, a korszerű technológiai megoldások alkalmazásával végezze. Ennek keretében jelentősen előrehaladt működési folyamatainak digitális átalakításában. A kezességi kérelmek és módosítások benyújtása és bírálata elektronikus csatornákon, papírmentes módon, e-aláírás használatával történik. Az Alapítvány célja, hogy informatikai rendszerének fejlesztésével tovább bővítse a folyamatok automatizációját és az elektronikus adatcserét, különös tekintettel az interfész alapú kommunikáció kiterjesztésére a pénzügyi partnerekkel, állami szervezetekkel és külső adatszolgáltatókkal.

Partnerség az agrárium és a vidék finanszírozásában érintett szereplőkkel

Az agrár és vidéki kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának biztosítását az Alapítvány kezességvállalása közvetett módon, járulékos formában tudja elősegíteni. Természetéből adódóan a kezességvállalás kedvező hatásait kizárólag a pénzügyi intézmények tevékenységéhez kapcsolódóan tudja elérni. A vállalkozások finanszírozásának segítése érdekében az Alapítvány valamennyi érintett intézménnyel együttműködik. Ennek keretében az Alapítvány

 • tevékenységével és a kezességvállalás feltételeinek alakításával az agrár és vidéki vállalkozások fejlesztését célzó kormányzati célkitűzéseket szolgálja,
 • partnerségben együttműködik az alapító bankokkal, a csatlakozott bankokkal, a pénzügyi vállalkozásokkal, továbbá a vállalkozásokat támogató egyéb intézményekkel,
 • együttműködésre törekszik a vállalkozásokat képviselő szakmai szervezetekkel, különösen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.

A stratégiai rendelkezést a Kuratórium hagyja jóvá.

Szervezeti felépítése
A szervezet felépítése és vezetői

Az Alapítvány ügyvezetése:

dr. Herczegh András – ügyvezető igazgató

Leskó Tamás – üzleti ügyvezető igazgató-helyettes

Tóth László  – kockázatkezelési  ügyvezető igazgató-helyettes

Egyes szakterületek vezetői: 

Becsák Attila – informatikai igazgató

Juni Árpád – garancia igazgató

Várszegi György – kockázati kontroll és monitoring igazgató

Tóthpál Gábor – beváltási igazgató

dr. Verebélyi Brigitta – jogi és koordinációs igazgató

Kálmán Lénárd - operatív igazgató

Hegedűs Vilmos - főkönyvelő

Lasetzky Frigyes - stratégiai és fejlesztési igazgató

Az Alapítvány  munkaszervezeti ábrája itt letölthető:  AVHGA szervezeti ábra

Kuratórium

A Kuratórium az Alapítvány általános ügyvezető, ügydöntő és képviselő szerve. Kezeli az Alapítvány vagyonát az Alapítvány céljának megfelelően és érdekében, és képviseli az Alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.

Kuratórium tagjai

Pongrácz István - vállalkozó, elnök

Szentirmai Zoltán - Agrárminisztérium, társelnök

dr. Herczegh András - az Alapítvány ügyvezető igazgatója, tag

Tóth László - az Alapítvány ügyvezető igazgató-helyettese, tag

Szabó László – Pénzügyminisztérium, tag

Szabó István - OTP Bank Nyrt., tag

dr. Weisz Miklós - vállalkozó, tag

Szerdahelyi Róbert – Erste Bank Hungary Zrt., tag

 

Állandó meghívott:

Hegyiné Fabríczius Éva – Magyar Államkincstár,

Mészáros Balázs – PricewaterhouseCoopers Kft.

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság tagjai felelősek azért, hogy az Alapítvány, mint pénzügyi vállalkozás az MNB Felügyelete által engedélyezett tevékenységét a Hpt.-ben és más jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végezze.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Horváth Péter - vállalkozó, elnök

Hollósi Dávid - MBH Bank Nyrt., tag

Szántó István - vállalkozó, tag

Demeter Zoltán – K&H Bank Zrt., tag

Nemzetközi kapcsolatok

AECM

Az Alapítvány a brüsszeli székhelyű Európai Garanciaszervezetek Szövetségének (AECM, European Association of Guarantee Institutions) teljes jogú tagja. Az AECM az Európai Unió tagállamainak és más európai országoknak a hitelgarancia szervezeteit képviselő non-profit egyesület, amely a belga társasági törvénnyel összhangban 1992 óta végzi tevékenységét. Az AECM 23 Európai Unió tagállamban, Azerbajdzsánban, Bosznia-Hercegovinában, Egyesült Királyságban, Koszovóban, Oroszországban, Szerbiában, Svájcban és Törökországban működő 48 garanciaszervezetet képvisel.

Az AECM alapító okiratában meghatározott fő célkitűzései a következők:

 • a tagszervezetek érdekképviseletének ellátása,
 • a garanciaszervezetek szerepének erősítése a KKV-k hitelezésében és fejlődésében,
 • a garanciaszervezetek működésének feltételeit meghatározó jogi keretek harmonizálása,
 • a garanciaszervezetek működési szakmai feltételeinek támogatása,
 • a tagok közti információ-áramlás, tapasztalatcsere biztosítása,
 • az európai szintű gazdaságpolitikai irányelvek kialakításában való javaslattétel közreműködő szervezetek számára, ideértve az Európai Uniót is.

Az Alapítvány számára kiemelten fontos a szervezettel való hosszútávú együttműködés, hiszen ezáltal lehetősége van az európai garanciaszervezetekkel közvetlen kapcsolattartásra, a közös tapasztalatok, a legjobb gyakorlatok megosztására. Mindezek mellett támogatást kap az EU gazdaságpolitikájának megismerésében, elemzésében és alkalmazásában. Az Alapítvány aktív résztvevője a szervezet programjainak, bemutatva és képviselve a magyarországi, elsősorban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén működő kis- és középvállalkozások forráshoz jutását. Az AECM Agrár Munkacsoportjának (WG Agriculture) elnöki (chairman) tisztségét az Alapítvány ügyvezető igazgató-helyettese tölti be.

A szervezet honlapja: www.aecm.eu