Az Alapítványról

Ezen az oldalon az érdeklődő vállalkozások minden fontos tudnivalót megtalálnak közérthetően az Alapítványról.

 

 
Tevékenység

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány feladata készfizető kezesség nyújtása olyan mikro-, kis- és középvállalkozóknak, amelyek mezőgazdasági területen működnek vagy tevékenységük a vidéki térséghez kapcsolódik.

Kezességvállalásunk elősegíti azon vállalkozások finanszírozását, amelyek nem rendelkeznek elegendő fedezettel, így hitelezésük, támogatásuk kockázatos a pénzügyi intézmények számára. Az agrár és vidéki kis- és középvállalkozások forráshoz jutását az Alapítvány kezességvállalása közvetett módon, járulékos formában tudja elősegíteni a fedezeti oldal erősítése révén.

Az Alapítvány tevékenységét hitelintézettel egyenértékű pénzügyi vállalkozásként, alapítványi formában végzi, amely forma egyedülálló a hazai finanszírozási szektorban. E kettősség biztosítja mind a vállalkozások, mind pedig a pénzügyi intézményi partnerek számára, hogy az Alapítvány maximálisan eleget tudjon tenni - a KKV szektor pénzügyi életképességének javítását célzó küldetésének.

Az alapítványi formának köszönhetően mindig az agrár és vidéki területen működő mikro-, kis- és középvállalkozások pénzügyi érdekeit tartjuk szem előtt. Az Alapítvány kockázatvállalási hajlandósága magas, és a vállalkozások forráshoz jutását kedvező kezességi díjak biztosításával tudja széles körben támogatni.

Hitelintézetekkel egyenértékű pénzügyi vállalkozás státuszunk biztosíték arra nézve, hogy a hitelintézetek a finanszírozási folyamat során kezességünket kedvező kockázati besorolás mellett vegyék figyelembe.

Az Alapítvány működését a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi.

A kezességnyújtás mellett különböző információs eszközökkel is segítjük a vállalkozásokat, főként pénzügyi kérdésekben. Garancia címmel a KKV finanszírozást, uniós és állami vissza nem térítendő támogatási és pályázati lehetőségeket, vállalkozói és a finanszírozási témához kapcsolódó szakmai interjúkat bemutató kiadványt terjesztünk agrárlapokon keresztül. Nyomtatott és online sajtóban, agrárkonferenciákon, valamint agrárkiállításokon ismertetjük a kezesség lehetőségét.

Története

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Magyarország első hitelgarancia intézményeként jött létre 1991-ben a PHARE program keretében. Az alapításban részt vállalt az Agrárminisztérium jogelődje, valamint öt pénzintézet:

 • Agrobank Rt.
 • Budapest Bank Rt.
 • Magyar Hitelbank Rt.
 • Mezőbank Rt.
 • Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Bankok, takarékszövetkezetek és egyéb pénzügyi intézmények (lízing és faktoring cégek, mikrofinanszírozók) jelentős része csatlakozott az Alapítványhoz, így szinte az összes hazai hitelintézet és számos pénzügyi vállalkozás ügyleteihez igénybe vehető a kezesség.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány pénzügyi vállalkozásként működik 2008. január 1. óta. A Magyar Nemzeti Bank jogelődje 2011-től engedélyezte hitelintézetekkel egyenértékű pénzügyi vállalkozásként való működésünket.

1998 óta a magyar állam teljes körű viszontgaranciát nyújt az Alapítvány által beváltott kezességek után. A viszontgarancia mértéke 85%.

Stratégiája
Az Alapítvány szolgáltatásainak kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások, különös tekintettel a mikrovállalkozásokra

A kis- és középvállalkozások fogalmát az Alapítvány a hazai törvényi és az európai uniós jogszabályi terminológia szerint használja. Az Alapítvány arra törekszik, hogy kezességvállalása az agrárágazaton belül elsősorban a mikrovállalkozások és a speciális jogi formában működő (őstermelő, családi gazdálkodó), kisebb méretű vállalkozások forráshoz jutását segítse elő.

Az agrár- és a vidéki vállalkozások minél szélesebb körének elérése

Az agrárágazat sajátosságai és a hitelezés nehézségei miatt a kezességvállalás kulcsszerepet játszik a banki finanszírozásban. Az agrárfinanszírozás előtérben van az Alapítvány tevékenységében, egy fenntarthatóbb agrárium, és a vidék élhetőbbé tétele érdekében az agrárterülethez közvetlenül kapcsolódó vidékfejlesztési célú működési kör is  kiszolgálásra kerül. Az agrárágazat más ágazatoktól eltérő finanszírozási igényekkel bír, ezért az Alapítvány aktív szerepet kell, hogy betöltsön az ágazat finanszírozásában és a hitelezés feltételeit javító intézkedések kezdeményezésében.

A kezességvállalásnak az agrárvállalkozásokon kívül, a vidéki gazdasági térben tevékenykedő, mezőgazdasághoz nem közvetlenül kötődő vállalkozásokra is ki kell terjednie, a vidéki életminőség javítása és a területi felzárkózás erősítése érdekében. Az a cél, hogy az alapítványi kezességet bármely, arra jogosult életképes agrár- és vidéki vállalkozás elérje, ismerje a finanszírozási lehetőségeket és hozzájusson – a szükséges intézményi kezességi háttér mellett – a megfelelő banki forrásokhoz.

A vállalkozások támogatása

A vállalkozások forráshoz jutását az Alapítvány kedvező kezességi díjak biztosításával tudja széles körben támogatni. Kedvezményes díjú kezesség nyújtására azonban csak az európai uniós állami támogatási szabályok alkalmazásával összhangban van lehetőség. A kezesség formailag az állami viszontgarancia és alacsony kezességi díj miatt minősül támogatásnak, de a gyakorlatban az alapítványi vagyon, illetve hozadéka terhére történik a támogatás nyújtása. A vállalkozás által fizetendő kezességi díjat a meghatározott feltételek fennállása esetén – az Agrárminisztérium garanciadíj-támogatás formájában részlegesen átvállalja.

Az Alapítvány non-profit jelleggel működik. A támogató funkció ellátása megköveteli, hogy az Alapítvány díjfeltételeiben és más üzleti kondícióinak alakításában a támogatások optimalizálására törekedjen, és ne érvényesítsen piaci logikát.

A Hpt.-ben előírt szabályoknak megfelelő működés

Az Alapítvány alkalmazza a hitelintézetekre vonatkozó szavatoló tőkére és tőkemegfelelésre, kockázatok és befektetések korlátozására, az eszközök minősítésére, az irányítási rendszerre és kockázatkezelésre, valamint az irányításra és ellenőrzésre a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) * foglalt rendelkezéseket. A hitelintézetekkel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő feltételek teljesítéséhez szükséges erőforrásokat, személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani, a szabályozás által előírt tőkekövetelményt teljesíteni kell.

Az Alapítvány a hazai pénzügyi infrastruktúra rendszerébe jól beleilleszkedve, a hitelintézetek által elvárt minőségnek és sztenderdeknek megfelelő tevékenységet folytat. Arra kell törekedni, hogy az Alapítvány szolgáltatási színvonalát a hatékonysági követelmények mellett folyamatosan megőrizze, és a hitelintézeti és vállalkozói igényeknek megfelelően továbbfejlessze.

Partnerség az agrárium és a vidék finanszírozásában érintett szereplőkkel

Az agrár és vidéki kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának biztosítását az Alapítvány kezességvállalása közvetett módon, járulékos formában tudja elősegíteni. Természetéből adódóan a kezességvállalás kedvező hatásait kizárólag a pénzügyi intézmények tevékenységéhez kapcsolódóan tudja elérni. A vállalkozások finanszírozásának segítése érdekében az Alapítvány valamennyi érintett intézménnyel együttműködik. Ennek keretében az Alapítvány

-    tevékenységével és a kezességvállalás feltételeinek alakításával az agrár és vidéki vállalkozások fejlesztését célzó kormányzati célkitűzéseket segíti,
-    partnerségben együttműködik az alapító bankokkal, csatlakozott bankokkal, takarékszövetkezetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal, továbbá a vállalkozásokat támogató egyéb intézményekkel,
-    együttműködésre törekszik a vállalkozásokat képviselő szakmai szervezetekkel, különösen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.

Szervezeti felépítése
A szervezet felépítése és vezetői

Az Alapítvány ügyvezetése:

dr. Herczegh András – ügyvezető igazgató

Leskó Tamás – üzleti ügyvezető igazgató-helyettes

Tóth László  – kockázatkezelési  ügyvezető igazgató-helyettes

Egyes szakterületek vezetői: 

Becsák Attila – informatikai igazgató

Juni Árpád – garancia igazgató

Kecskeméti Zsolt – kockázati kontroll és monitoring igazgató

Tóthpál Gábor – beváltási igazgató

dr. Verebélyi Brigitta – jogi és koordinációs igazgató

Kálmán Lénárd - operatív igazgató

Az Alapítvány  munkaszervezeti ábrája itt letölthető:  AVHGA szervezeti ábra

Kuratórium

A Kuratórium az Alapítvány általános ügyvezető, ügydöntő és képviselő szerve. Kezeli az Alapítvány vagyonát az Alapítvány céljának megfelelően és érdekében, és képviseli az Alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.

Kuratórium tagjai

Pongrácz István - vállalkozó, elnök

Szentirmai Zoltán - az Agrárminisztérium delegáltja, társelnök

dr. Herczegh András - az Alapítvány ügyvezető igazgatója, tag

Tóth László - az Alapítvány ügyvezető igazgató-helyettese, tag

Szabó László – osztályvezető, a Pénzügyminisztérium delegáltja, tag

Szabó István - az OTP Bank Nyrt. képviselője, tag

dr. Weisz Miklós - vállalkozó, tag

Váczi Dávid - Budapest Bank Zrt. képviselője, tag

 

Állandó meghívott:

Hegyiné Fabríczius Éva – főosztályvezető, Magyar Államkincstár,

Mészáros Balázs – PricewaterhouseCoopers Kft. delegáltja

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság tagjai felelősek azért, hogy az Alapítvány, mint pénzügyi vállalkozás az MNB Felügyelete által engedélyezett tevékenységét a Hpt.-ben és más jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végezze.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Martinka Zoltán - az Agrárminisztérium delegáltja, elnök

Szabados Richárd - az Erste Bank Zrt. képviselője, tag

Szántó István - vállalkozó, tag

Tresó István - a K&H Bank Zrt. képviselője, tag

Nemzetközi kapcsolatok

AECM

Az Alapítvány a brüsszeli székhelyű Európai Garanciaszervezetek Szövetségének (AECM, European Association of Guarantee Institutions) teljes jogú tagja. Az AECM az Európai Unió tagállamainak és más európai országoknak a hitelgarancia szervezeteit képviselő non-profit egyesület, amely a belga társasági törvénnyel összhangban 1992 óta végzi tevékenységét. Az AECM 23 Európai Unió tagállamban, Azerbajdzsánban, Bosznia-Hercegovinában, Egyesült Királyságban, Koszovóban, Oroszországban, Szerbiában, Svájcban és Törökországban működő 48 garanciaszervezetet képvisel.

Az AECM alapító okiratában meghatározott fő célkitűzései a következők:

 • a tagszervezetek érdekképviseletének ellátása,
 • a garanciaszervezetek szerepének erősítése a KKV-k hitelezésében és fejlődésében,
 • a garanciaszervezetek működésének feltételeit meghatározó jogi keretek harmonizálása,
 • a garanciaszervezetek működési szakmai feltételeinek támogatása,
 • a tagok közti információ-áramlás, tapasztalatcsere biztosítása,
 • az európai szintű gazdaságpolitikai irányelvek kialakításában való javaslattétel közreműködő szervezetek számára, ideértve az Európai Uniót is.

Az Alapítvány számára kiemelten fontos a szervezettel való hosszútávú együttműködés, hiszen ezáltal lehetősége van az európai garanciaszervezetekkel közvetlen kapcsolattartásra, a közös tapasztalatok, a legjobb gyakorlatok megosztására. Mindezek mellett támogatást kap az EU gazdaságpolitikájának megismerésében, elemzésében és alkalmazásában. Az Alapítvány aktív résztvevője a szervezet programjainak, bemutatva és képviselve a magyarországi, elsősorban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén működő kis- és középvállalkozások forráshoz jutását. Az AECM Agrár Munkacsoportjának (WG Agriculture) elnöki (chairman) tisztségét az Alapítvány ügyvezető igazgató-helyettese tölti be.

A szervezet honlapja: www.aecm.eu