1.) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA, Alapítvány) honlapján megjelenő tartalmak részben szerzői jogi védelem (így különösen a grafikák, képek), illetve védjegyoltalom (így különösen az Alapítvány logója) alatt állhatnak. A honlap tartalmának a személyes használatot meghaladó mértékű bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az AVHGA írásos engedélyével megengedett.  

A honlapon megjelenő információk és adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért az AVHGA felelősséget nem vállal. Az AVHGA így különösen nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó károkért. Az AVHGA által nyújtott szolgáltatások feltételeit a mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

2.) Az AVHGA kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit. Az Alapítvány a tudomására jutott személyes adatokat védi – különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen –, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerint banktitoknak minősülő adatokat banktitokként kezeli.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Alapítvány – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A web-oldalunkon megadott személyes adata(i) kizárólag az Ön egyedi kiszolgálása, a termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló információk megküldése érdekében kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

A rögzített adatok kezelője az AVHGA, adatvédelmi nyilvántartási számunk: 02235-0001. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival kérjük forduljon belső adatvédelmi felelősünkhöz, az Alapítvány weboldalának nyitó lapján szereplő „Kapcsolat” című kapcsolatfelvételi modul igénybevételével. További, az adatkezeléssel, a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogorvoslati lehetőséget a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a bíróság biztosít.

3.) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott esetekben – így különösen ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó készpénzes ügyletekben – kötelező az ügyfél-átvilágítás. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az ügyintézés során személyi azonosító okmányainak bemutatása szükséges.